การแข่งขันกีฬาวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และ การแข่งขันกีฬาว่าวไทย ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน ว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ️ชนะเลิศ ทีมว่าวจากสมุทรสาคร(เม่น.มหาชัย) รองชนะเลิศ ทีมว่าวจากก.ท.ม ซายมิชแคชร รองชนะเลิศอันอับสอง ทีมว่าวจากสมุทรสงครามครับ วิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชนะเลิศ ทีมมัจฉานุ รองชนะเลิศ ทีมนนทบุรีพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับสอง ทีมเบญจมราชรังสฤษฎิ์

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ ศาลาว่ากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม สำหรับวาระเพื่อพิจารณา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ นายกสมาคมกีฬากีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำเสนอและกล่าวถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาไทย โดยมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามช่วงวันเวลาดังกล่าว           สำหรับการแข่งขันว่าวไทยชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้จัดแล้วนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2564 ณ ตลาดทรงชัย ฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขันดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1YlF4hhhCFdl0sfQbITQ3-t5ogPgkbxbk/view?usp=sharing

สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ว่าวภาคใต้ จัดการแข่งขันว่าวบินสูง สืบสานวัฒนธรรม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพัทลุง

โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทย

22 ส.ค.–สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสอนการทำว่าวไทย ในรูปแบบ “โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทย” โดยเปิดสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สอศ.ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป จึงได้ประชุมหารือกับสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในอดีต เช่น อาชีพ การละเล่น และกิจกรรมกีฬา อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทยขึ้น ใช้เวลา 3 วัน เปิดรับสมัครให้นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาอบรม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นของการละเล่น และชนิดของว่าวไทย รวมทั้งการพัฒนาอาชีพให้แก่ตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้เปิดพื้นที่รับผู้เข้ารับการอบรมกว่า 50…

ขอเชิญเที่ยวงาน สูงเนินสถานีที่รักษ์ ภายในงานจะมีการแสดงว่าวไทย ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเที่ยวงาน สูงเนินสถานีที่รักษ์ ภายในงานจะมีการแสดงว่าวไทย ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562