รายชื่อคณะอนุกรรมการกีฬาตะกร้อ สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. นายวิรัตน์ เกิดเงิน ประธานอนุกรรมการ
2. นายประสงค์ บุญแถว รองประธานอนุกรรมการ
3. นายเวไนย์ บุญบงการ อนุกรรมการ
4. นายสมส่วน มนัสตรง อนุกรรมการ
5. นายธนพล พินิจเวชการ อนุกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ชูชื่น อนุกรรมการ
7. นายนิยม แก้วกลัด อนุกรรมการ
8. นายเรืองฤทธิ์ กล่อมใจ อนุกรรมการ
9. นายวิรุณ สะอาดศรี อนุกรรมการ
10. ร.ต.ต วรากร จุยอ่วม อนุกรรมการ