รายชื่อคณะอนุกรรมการกีฬาว่าวไทย สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. นางสุดสงวน ทองมา ประธานอนุกรรมการ
2. ม.ร.ว.อัครัฐ วรวุฒิ รองประธานอนุกรรมการ
3. นายบุญธรรม ฮิมสกุล อนุกรรมการ
4. ร.ท. กบิล เคาวสุต อนุกรรมการ
5. ร.ต. รุ่งโรจน์ ภู่ไหมทอง อนุกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ หวังสมบุรณ์ อนุกรรมการ
7. นายเสรี สุดจินดา อนุกรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ ทองมา อนุกรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ ยิ้มละมัย อนุกรรมการ
10. นายสมชาย เอื้อนสุภา อนุกรรมการ
11. นางสาวสมหญิง เอื้อนสุภา อนุกรรมการ
12. นายสมภพ เอื้อนสุภา อนุกรรมการ
13. นายสุรพงษ์ ชื่นชูศรี อนุกรรมการ
14. นายสมพล กลัดสุข อนุกรรมการ
15. นายสุจินดา ธรรมธน อนุกรรมการ
16. นายเรวัตร มาเหมาะโชติ อนุกรรมการ