รายชื่อคณะอนุกรรมการกีฬาดาบไทย

1.นายกิตติ อมรสุรศิริ ประธานอนุกรรมการกีฬาดาบไทย
2.ผศ.ธันยพร ชินคชบาล
3.นายเฉลิมพงษ์ วงษ์ไทย
4.นายอนุชัย โชติพันธ์
5.นายชุติเดช ภิญญามุขษาพงศ์
6.นายวงศกร ทองพันทา