ทีม ค่ายทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ดช.เมฆินทร์ นิ่มอนงค์
ดช.ทีม ฟักฟูญาติ
ดช.สมภพ ฟักฟูญาติ
ดช.ภาคิน เอี่ยมอรุณ
ดช.นิพิฐพนธ์ ถีระวงษ์
ดช.มาวิน ถีระวงษ์
ดช.มิกซ์ ตั้งวรวัฒน์
ดช.จักรกฤษณ์ สุขรี้
ดช. ศุภณัฐ บุญจินต์
นาย อาชวิต บุญจินต์
ผู้ควบคุมทีม นายพิชิต บุญจินต์

ทีม ชมรมเอกลักษณไทย
ดช วราวุฒิ เที่ยงสันเทียะ
ดช กฤษฎา สมกาวิ
ดช เกศฎา เมืองนก
ดช ธนพัฒน์ ทานประสิทธิ์
ดช พัชรพล สมกาวิ
ดช ยศวันต์ อังสกุลอาภรณ์
ดญ ธัญญวรัตน์ อังสกุลอาภรณ์
นส มลชุดา ช่องงูเหลือม
ผู้ควบคุมทีม นายธนสิทธิ์ ดีเลิศ
ทีม รร.บ้านคลองฝรั่งฯ
1.ด.ช.พรชัย พุ่มน้อย
2.ด.ช.ธนโชติ มังสาหุต
3.ด.ช.อุดมทรัพย์ เกตุแดง
4.ด.ช.ณัฐพล รัตนวงศ์
5.ด.ช.วีรวัฒน์ พื้นผักหวาน
6.ด.ช.รัชชานนท์. แสนสุข
ผู้ควบคุมทีม อสรรสร้าง แก้วเกิด

ทีม รร.วัดอินทร์ จนนทบุรี
1.ด.ช.วชิระ พื้นผักหวาน
2.ด.ช.วรธันย์ จูปราง
3.ด.ช.กิตติกร บุทธิจักร์
4.ด.ช.นิติธร สิงห์มน
ผู้ควบคุมทีม นายสว่าง ชัยรถ

ทีมโรงเรียนวัดราชบพิธ
นายปฐมพงษ์ ศิหิรัญ
นายภาคิน ทรงคุณเวช
นายอดิศร ดาบลาอำ
นายวุฒิชัย ศรีกู่กา
นายวุฒิพัทธ์ วิพันธ์เงิน
นายชยาศิส ไตรสุทธิ
นายเมธโชติ อัครชัยสิทธิ์
นายนันทพัทธ์ ศิริรักษ์กุล
ผู้ควบคุมทีม นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์

ทีม โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
1. นายชนกานต์ สุขสวัสดิ์
2. ดญ ธัญชนิต สุขเทียมสุวรรณ
3. นายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย
4. นายชัยธวัช ไชยเป็ง
5. ดญ. ณัฐธิดา ทองเกษม
6. ดญ. อรอนงค์ พานทอง
7. ดช. สุทัศน์ นิลชรา
8. ดช. อังคาร ผู้สมบูรณ์วัฒนา
9. นายปานะพงษ์ เต็งพลรัตน์
10 นายนนทวัฒน์ สาวน้อย
11 ดญ.จิตทิวา สื่อสวัสดิ์สถาพร
ผู้ควบคุมทีม อจิรปรัชญฺ ณ ป้อมเพชร