[:en]

แผนงานกีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้า

วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์กีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้าไว้เพราะเป็นว่าวเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
แผนงานมีดังนี้
๑ เผยแพร่โดยจัดกิจกรรมตามร.ร.ต่างๆตามที่ได้ทาบทามไว้แต่ละแห่งโดยจัดกิจกรรมการสอนทำว่าวโดยทำว่าวเล็กก่อนตั้งแต่การทำในขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้รู้จักคุณค่าของการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าชึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นว่าวเอกลักษณ์ของการบังคับต่อสู้
๓ เสนอการแสดงการสาธิตแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าประกอบเพลงหน้าพาทย์ย้อนยุคในสมัยร. ๕ซึ่งปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมของการแสดงแบบนี้กำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของไทย

การแสดงนี้เราพยายามเผยแพร่ไปตามวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หมายเหตุ
๑ จัดเผยแพร่ในนามของสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้า
๒ ขณะนี้กำลังได้รับการตอบรับจากร.ร.ต่างๆแต่ยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาแต่ร.ร.กำลังบรรจุกิจกรรมนี้ลงในตารางกิจกรรมแล้ว
๓ ถ้ารับทราบเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้สมาคมทราบต่อไป

[:th]

แผนงานกีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้า

วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์กีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้าไว้เพราะเป็นว่าวเอกลักษณ์ของชาติไทยเรา
แผนงานมีดังนี้
๑ เผยแพร่โดยจัดกิจกรรมตามร.ร.ต่างๆตามที่ได้ทาบทามไว้แต่ละแห่งโดยจัดกิจกรรมการสอนทำว่าวโดยทำว่าวเล็กก่อนตั้งแต่การทำในขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
๒ ประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้รู้จักคุณค่าของการแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าชึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นว่าวเอกลักษณ์ของการบังคับต่อสู้
๓ เสนอการแสดงการสาธิตแข่งขันว่าวจุฬาปักเป้าประกอบเพลงหน้าพาทย์ย้อนยุคในสมัยร. ๕ซึ่งปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมของการแสดงแบบนี้กำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของไทย

การแสดงนี้เราพยายามเผยแพร่ไปตามวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หมายเหตุ
๑ จัดเผยแพร่ในนามของสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมกีฬาว่าวไทยจุฬาปักเป้า
๒ ขณะนี้กำลังได้รับการตอบรับจากร.ร.ต่างๆแต่ยังไม่มีการกำหนดวันและเวลาแต่ร.ร.กำลังบรรจุกิจกรรมนี้ลงในตารางกิจกรรมแล้ว
๓ ถ้ารับทราบเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้สมาคมทราบต่อไป

[:]