การแข่งขันเรือยาวบุญประเพณีปลอดเหล้า ณ วัดบัวงาม จ.ราชบุรี

นางสาวปริยากร รัตนสุบบรรณ นายกสมาคตของคนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลบ้านม่วง และตำบลใกล้เคียงได้แสดงออกถึงมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือยาว บุญประเพณีปลอดเหล้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดบัวงาม ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยถ่ายทอดสดการแข่งขันทางแกรมมี่สปอร์ตเอ็กซ์ตร้าตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ การแข่งขันประเภท ก.๑ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้แก่ ชาติทองผาภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศรีพรชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เกรียงเดชรัตน์ การแข่งขันประเภท ก.๒ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศรีวารินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑…