ผลักดันวัฒนธรรมไทย สินค้าไทยไปจีน ด้วย กีฬา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารเฉลิมพระเกืยรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายกสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ปริยากร รัตนสุบรรณ และบริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ กีฬาไทย วัฒนธรรม และความเป็นไทย สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน บันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วันทรงชัย จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณสุจินต์ พิทักษ์ และ บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ดร.นรีรัตน์ ร้ตนพรวิเศษกุล…